Storitve se opravljajo sprotno in s polno odgovornostjo, kakovostno in v dogovorjenih rokih s stranko in v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ter veljavno zakonodajo.

Naše storitve obsegajo:

 • Kontiranje in knjiženje prejetih in izdanih računov, TRR, blagajne, mesečnih in obračunskih temeljnic.
 • Obračun DDV.
 • Obračunavanje plač.
 • Prijava podatkov za ZPIZ-M4.
 • Izdelava podatkov o prejemkih delavcev.
 • Izdelava refundacij nadomestil boleznin in invalidnin.
 • Obračun pogodbenega dela in avtorskih honorarjev.
 • Izplačila regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostnih pomoči.
 • Izdelava obdobnih poročil in računoovdskih izkazov za stranko.
 • Izdelava zaključnega računa po Zakonu o računovodstvu za stranko, AJPES.
 • Obračun davka od dohodka pravnih oseb.
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja (vnos v evidenco, izdelava popisnih listov za inventuro, obračun amortizacije, usklajevanje z inventurnimi popisi/odpisi) in svetovanje in pomoč pri izvedbi inventur.
 • Priprava kompenzacij in asignacij.
 • Priprava dokumentacije za banke, leasing,…
 • Druge naloge po navodilih stranke.

Napredne storitve

 • naša programska oprema podpira brezpapirnato poslovanje, zato strankam omogočamo delo tudi izključno v digitalni obliki (prejemamo skenirane dokumente ali prave e-račune)
 • stranka ima vpogled v vse računovodske podatke na svojem računalniku ali android napravi preko spleta
 • omogočamo izdajenje e-računov za proračunske uporabnike
 • možnost uproabe davčne blagajne in podpora pri registraciji blagajn
 • delitve programske opreme za e-bančništvo z računovodstvom
 • komunikacija tudi v angleščini ali hrvaščini